Deklaracja dostępnościDeklaracja dostępności strony internetowej
Multicentrum Misja Kampinos


Multicentrum Misja Kampinos zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.multicentrummisjakampinos.pl
Data publikacji strony internetowej: 14-01-2021
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  14-01-2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF oraz w formacie Word nie są dostępne cyfrowo w całości,
część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
nieliczne elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

Treści niedostępne

Dokumenty PDF. XLS. XLSX, DOC, DOCX mogą być niezgodne lub częściowo zgodne.
Niektóry wpisy mogą być zredagowany w sposób niedostępny.
Niektóre grafiki nie zawierają opisów alternatywnych.

Wyłączenia

Mapy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 14-01-2021
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 14-01-2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Biuro Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’
E-mail: biuro@lgdkampinos.pl
Telefon: 22 794 04 88

Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej na adres:
organ nadzorujący: Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”
adres: ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów
e-mail: biuro@lgdkampinos.pl
telefon: 22 794 04 88

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl)


INFORMACJE DODATKOWE

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus
        przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB. 
Przycisk zwiększający kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej
        widzących.
Przyciski zmiany wielkości czcionki (nieliczne elementy tekstowe mogą nie reagować na te zmiany).
Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

Dostępność architektoniczna

Multicentrum Misja Kampinos przy Zespole Szkół nr 1 im. M. Wańkowicza w Błoniu, ul. Łąki 2 05-870 Błonie.

Multicentrum Misja Kampinos mieści się w budynku Zespołu Szkół nr nr 1 im. M. Wańkowicza w Błoniu
Podejście do budynku jest płaskie, utwardzone. 
Wejście przystosowane dla wózków inwalidzkich.
Toalety przystosowane są dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

NASI PARTNERZY

logo1logo2logo3logo4logo5logo6logo7logo8logo9logo10logo11logo12logo13logo14logo15logo16logo17logo18logo19logo20logo21logo22logo23logo24logo25logo26logo27logo28logo29logo30
Copyright © 2020
projekt IRN Multimedia oprogramowanie choruzy.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się